การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็น กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินโดยจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน ประเด็นการประเมิน ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

O1          โครงสร้าง

O2          ข้อมูลบริหาร

O3          อำนาจหน้าที่

O4          แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5          ข้อมูลการติดต่อ

O6          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7          ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8          Q&A

O9          Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10        แผนดำเนินงานประจำปี

O11        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O12        รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

การปฏิบัติงาน

O13        มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14        คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O16        รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O17        E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19        รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O20        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21        แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O22        ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O24        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27        หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29        แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30        ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31        ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32        ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36        การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37        การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43        การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน