การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็น กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินโดยจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน ประเด็นการประเมิน ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

O1          โครงสร้าง

O2          ข้อมูลบริหาร

O3          อำนาจหน้าที่

O4          แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5          ข้อมูลการติดต่อ

O6          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7          ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8          Q&A

O9          Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10        แผนดำเนินงานประจำปี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O11        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O12        รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

การปฏิบัติงาน

O13        มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14        คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O16        รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O17        E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19        รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O20        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21        แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O22        ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O23        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

O24        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27        หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29        แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30        ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31        ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32        ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36        การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37        การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43        การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน