ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ …

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของกรมการปกครอง แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระอ่านต่อ …