ทำเนียบบุคลากร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

นายโอฬาร บิลสัน
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดยะลา
โทร.089 – 9799842

นายไททัศน์  รัตนี นายชาคร คงเสรีกุลนาง ฐิตากร อารีรักษ์
ตำแหน่ง จ่าจังหวัดยะลา ตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดยะลา ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดยะลา
โทร.089 – 9251176 โทร. 089 – 9251466 โทร. 081 – 7584476

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลาที่ทำการปกครองอำเภอ เบตงที่ทำการปกครองอำเภอ รามันที่ทำการปกครองอำเภอ บันนังสตา
ที่ทำการปกครองอำเภอ ยะหาที่ทำการปกครองอำเภอ ธารโตที่ทำการปกครองอำเภอ กรงปินังที่ทำการปกครองอำเภอ กาบัง
อำเภอ นายอำเภอ เบอร์โทรศัพท์ ปลัดอาวุโส เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายความมั่นคง เบอร์โทรศัพท์ หน.กลุ่มงาน/หน.ฝ่ายทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ เสมียนตราอำเภอ
เมืองยะลา นายนพพร หนูเพชร 081-8673948 นางสาวศุภกร สุวรรณ 098-2460898 นายอาซัน เด็งระกีนา 061-4041149 นายสุพัฒน์ พลทามูล 063-9032269 นางจุฬีพร  จันพลโท
เบตง นายอมร ชุมช่วย 089-9251274 นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ 098-2460921 นายวิรัตน์ อุสมา 061-4041128 น.ส.บุศริน  เถาวัลย์ 061-4041127 น.ส.อรนิต  ศรีสะอาด
รามัน นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง 081-8673958 นายยืนยง  คิดถูก 098-2460931 นายกำลังเอก เมืองสง 065-9515808 นายพศิน ชูเมือง 063-9032562 นายกิตติศักดิ์ อนุวรรค
ยะหา นายมนตรี เสฏฐปัญโญ 081-8673957 นายคุณากร สุทธิโมกข์ 063-2037740 นายสุรชัย เจริญสุข 061-4041897 นายอาวุธ เลิศเดชานนท์ 093-7399985 น.ส อรพรรณ สังขบุตร
บันนังสตา นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ 084-7000146 นางสาวกษิญา ลิ้มตระกูล 098-2460987 นายวีระโชค บุญสวัสดิ์ 061-4041797 นายอำนาจ ใจสมุทร นิมิตรถวิล 063-9034749 นางธมลวรรณ ไพศาลมงคลกุล
ธารโต นายสุริยา บุญพันธ์ 081-8673962
         ว่าง
063-2037739 นายนิรันดร์ สุนทรศิริ 061-4041459 นายชนาวุฒิ หยงสะตา 063-9032374 นายฮาฟีซัน วาเงาะ
กรงปินัง นายเอกวิทย์ จันทวงษ์ 081-8673975 นายมะสักรี  ขาลี 061-4041897 นายอุทาน สายศิลป์ 061-4041279 นายกำพล  งะสมัน 063 7578965 นางเสาวลักษณ์ ชนะสงคราม
กาบัง นายอัมรันท์ บากา 084-7000147 นายคุณากร สุทธิโมกข์ 063-2037738 ว่าง นายชาติสยาม ปรีดาสา 064-1807217 น.ส.ฮาลีเมาะ สาและ
              ข้อมูล ณ 23 /01/67