ทำเนียบบุคลากร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

นายก้องสกุล จันทราช
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดยะลา
โทร.089 – 9799842

นายยงยุทธ นิชลานนท์ — ว่าง —นาง ฐิตากร อารีรักษ์
ตำแหน่ง จ่าจังหวัดยะลา ตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดยะลา ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดยะลา
โทร.089 – 9251176 โทร. 089 – 9251466 โทร. 081 – 7584476

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลาที่ทำการปกครองอำเภอ เบตงที่ทำการปกครองอำเภอ รามันที่ทำการปกครองอำเภอ บันนังสตา
ที่ทำการปกครองอำเภอ ยะหาที่ทำการปกครองอำเภอ ธารโตที่ทำการปกครองอำเภอ กรงปินังที่ทำการปกครองอำเภอ กาบัง
อำเภอนายอำเภอเบอร์โทรศัพท์ปลัดอาวุโสเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายความมั่นคงเบอร์โทรศัพท์หน.กลุ่มงาน/หน.ฝ่ายทะเบียนเบอร์โทรศัพท์เสมียนตราอำเภอเบอร์โทรศัพท์
เมืองยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด 081-8673948นายสมบูรณ์ พรหมมณี098-2460898 นายชาคร  คงเสรีกุล 061-4041149 น.ส.ศุภกร สุวรรณ์ 063-2037743 นางจุฬีพร  จันพลโท 088-9814968
เบตงนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา089-9251274 นายปราโมช นิติธรรมโชติ 098-2460921
นายไททัศน์  รัตนี
061-4041128น.ส.บุศริน  เถาวัลย์061-4041127น.ส.อรนิต  ศรีสะอาด088-9816134
รามันนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์081-8673958นายมะสักรี  ขาลี098-2460931ส.ต.ท.คล่อง เรืองสังข์065-9515808นายนิรันดร์ สุนทรศิริ063-2037745นายกิตติศักดิ์ อนุวรรค088-9815001
ยะหา นายอมร ปรีดางกูร 081-8673957ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน 063-2037740นายธรอธิป อัครศรีกร (รก.)061-4041897น.ส.วารุณี ลิ้มตระกูล063-2037743น.ส อรพรรณ สังขบุตร 088-9815024
บันนังสตา นายอมร ชุมช่วย 084-7000146นายวิรุต  ตรียวง098-2460987 นายอาซัน เด็งระกีนา 061-4041797นายดนัยณัฎฐ์ แหละหมัน (รก.) 063-2037742นางธมลวรรณ ไพศาลมงคลกุล088-9814974
ธารโตนายภักดี ศรีศาสนานนท์ 081-8673962
นายสุริยา บุญพันธ์
063-2037739นายอาวุธ เลิศเดชานนท์061-4041459นายมะรอบี มะเสาะ063-9032374นายฮาฟีซัน วาเงาะ087-9699113
กรงปินังนายวิมุตติ อำนักมณี081-8673975 นายธำรงค์  ช่วยยก 061-4041897 นายอุทาน สายศิลป์ (รก.)061-4041279นายสันติ สุพรวดี063-9032385นางเสาวลักษณ์ ชนะสงคราม088-9814979
กาบังนายอัมรันท์ บากา084-7000147
– ว่าง –
063-2037738 – ว่าง – 061-4041399น.ส.ฐิติภรณ์ ทองสั้น (รก.) 064-1807217น.ส.ฮาลีเมาะ สาและ088-9814953