ทำเนียบบุคลากร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

นายธราวุธ ช่วยเกิด
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดยะลา
โทร.089 – 9799842

นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายชาคร คงเสรีกุลนาง ฐิตากร อารีรักษ์
ตำแหน่ง จ่าจังหวัดยะลา ตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดยะลา ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดยะลา
โทร.089 – 9251176 โทร. 089 – 9251466 โทร. 081 – 7584476

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลาที่ทำการปกครองอำเภอ เบตงที่ทำการปกครองอำเภอ รามันที่ทำการปกครองอำเภอ บันนังสตา
ที่ทำการปกครองอำเภอ ยะหาที่ทำการปกครองอำเภอ ธารโตที่ทำการปกครองอำเภอ กรงปินังที่ทำการปกครองอำเภอ กาบัง
อำเภอนายอำเภอเบอร์โทรศัพท์ปลัดอาวุโสเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายความมั่นคงเบอร์โทรศัพท์หน.กลุ่มงาน/หน.ฝ่ายทะเบียนเบอร์โทรศัพท์เสมียนตราอำเภอเบอร์โทรศัพท์
เมืองยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด 081-8673948นายสมบูรณ์ พรหมมณี098-2460898 นายยืนยง คิดถูก 061-4041149 น.ส.ศุภกร สุวรรณ์ 063-2037743 นางจุฬีพร  จันพลโท 088-9814968
เบตงนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา089-9251274 นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์098-2460921นายวิรัตน์ อุสมา
061-4041128น.ส.บุศริน  เถาวัลย์061-4041127น.ส.อรนิต  ศรีสะอาด088-9816134
รามันนายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์081-8673958 ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน 098-2460931นายอาซัน เด็งระกีนา065-9515808นายกำลังเอก เมืองสง063-2037745นายกิตติศักดิ์ อนุวรรค088-9815001
ยะหา นายอมร ชุมช่วย 081-8673957นายคุณากร สุทธิโมกข์063-2037740นายไพสิฐ ทองเจิม061-4041897น.ส.วารุณี ลิ้มตระกูล063-2037743น.ส อรพรรณ สังขบุตร 088-9815024
บันนังสตานายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต084-7000146 นายอาวุธ เลิศเดชานนท์ 098-2460987นายวีระโชค บุญสวัสดิ์061-4041797นายดนัยณัฎฐ์ แหละหมัน (รก.) 063-2037742นางธมลวรรณ ไพศาลมงคลกุล088-9814974
ธารโตนายสุริยา บุญพันธ์081-8673962 นายวิรุต  ตรียวง

063-2037739นายนิรันดร์ สุนทรศิริ061-4041459นายมะรอบี มะเสาะ063-9032374นายฮาฟีซัน วาเงาะ087-9699113
กรงปินังนายวิมุตติ อำนักมณี081-8673975 นายมะสักรี  ขาลี 061-4041897 นายอำนาจ ใจสมุทร นิมิตรถวิล061-4041279นายสันติ สุพรวดี063-9032385นางเสาวลักษณ์ ชนะสงคราม088-9814979
กาบังนายอัมรันท์ บากา084-7000147
นายไททัศน์  รัตนี
063-2037738 นายสุรชัย เจริญสุข 061-4041399น.ส นูรีซา ดิงพะแน 064-1807217น.ส.ฮาลีเมาะ สาและ088-9814953
       ข้อมูล ณ 16 /06/65